Pla d’acció sobre malalties transmeses per vectors a la Comunitat Valenciana

Per afrontar el problema de salut pública que suposa la presència a la Comunitat Valenciana de vectors com el mosquit tigre, des de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública s'està duent a terme un pla d'acció coordinat que inclou mesures especials de vigilància i control:

Plan de acción - medidas

Creat en 2004, l'objectiu d'aquest grup és el de planificar i coordinar, a nivell tècnic les accions necessàries per a la prevenció dels efectes derivats del mosquit tigre i la mosca negra en el nostre àmbit territorial.

 

Compta amb representació a nivell tècnic dels organismes següents:

  • Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (Direcció General de Salut Pública)
  • Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural (DG del MediNatural i d'Avaluació Ambiental i DG Producció Agrària i DG d'Agricultura, Ramaderia i Pesca)
  • Federació Valenciana de Municipis i Províncies-Diputacions provincials d'Alacant, Castelló i València
  • Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva de la Universitat de València
  • Agència Valenciana de Turisme

Plan de acción - contenido

 

Per la seua actual rellevància, el pla d'acció se centra principalment en les implicacions sanitàries derivades de la presència en la Comunitat Valenciana de l'espècie de mosquit denominada Aedes albopictus (mosquit tigre), que pot actuar com a vector transmissor de malalties com el virus del Chikungunya, Dengue i el virus del Zika.

Fins a la data no s'ha produït cap contagi d'aquestes malalties a la Comunitat Valenciana. Tots els casos descrits en la nostra comunitat han sigut contagiats en altres països. No obstant això, la presència d'un vector capaç de transmetre estes malalties (el mosquit tigre) en el nostre territori i en altres comunitats autònomes espanyoles, requereix la posada en marxa dels mecanismes de control i prevenció adequats. En aquest document es descriuen i actualitzen els procediments adoptats des de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública en relació amb aquest problema.

 

Subvencions en matèria de salut pública - Mosquit Tigre

Mosquit tigre

L'Aedes albopictus (comunament conegut com a mosquit tigre, originari d'Àsia) es localitza actualment en molts països de tot el món. Consulta ací el llistat de municipis afectats a la Comunitat Valenciana El següent mapa mostra la distribució del mosquit a la Comunitat Valenciana (actualització veure document):

Mapa Mosquit Tigre

 

Per a les poblacions poc exposades al mosquit tigre en el passat (com és el cas dels residents habituals a la Comunitat Valenciana), la picadura del mosquit sol produir molèsties notables, incloent-hi forta inflamació i coentor en el lloc de picadura. Aquests símptomes, previsiblement, aniran atenuant-se com més llarg siga el temps de convivència amb el mosquit en la Comunitat

 

El mosquit tigre sol picar durant el dia. Encara que el seu període d'activitat és molt variable segons les condicions climàtiques, a la Comunitat Valenciana cal esperar la major activitat del mosquit principalment entre els mesos de maig i novembre. El seu hàbitat més freqüent és l'urbà i periurbà, vinculat a la retenció de xicotetes quantitats d'aigua en els espais domèstics o contigus. Les femelles posen els ous en les parets de recipients o xicotets espais amb aigua (per exemple poals, abeuradors per a animals, cendrers, pitxers, plats davall dels tests, piscines, pous o basses). Els ous no són perceptibles a simple vista

 

Per evitar la reproducció del mosquit es recomana cobrir, buidar o canviar ben sovint els recipients o reservoris d'aigua domèstics. La picadura del mosquit tigre pot evitar-se amb els recursos habituals utilitzats per a altres insectes (mosquiteres, locions, repel•lents).

 

En l'àmbit municipal cal vigilar els dipòsits menuts on s'acumula l'aigua (com els elements decoratius, estanys, etc.), les xarxes de sanejament, amb especial atenció als embornals, o els sistemes de reg, entre altres possibles focus de cria. El control del mosquit amb tractaments biocides en l'entorn urbà requereix la localització prèvia d'aquests focus i l'aplicació de tractaments locals en aquests seguint pautes establertes. Aquesta tasca ha de ser desenvolupada per professionals capacitats i amb els corresponents permisos per a l'ús i l'aplicació de productes biocides.

 

El número 105 de la revista Viure en Salut és un monogràfic sobre Mosquit Tigre i Salut que conté àmplia informació sobre el mosquit tigre i altres vectors endèmics a la Comunitat Valenciana i les malalties que transmeten

Diaporama Mosquit Tigre

Malaltia per Virus Zika

És una malaltia fins ara pitjor coneguda que el Chikungunya. Habitualment ocasiona un quadro clínic lleu caracteritzat per febra moderada, exantema maculopapular, artritis o artràlgia passatgera, hiperèmia conjuntival o conjuntivitis bilateral i símptomes inespecífics com miàlgia, cansament i mal de cap. En la majoria dels casos la simptomatologia remet en uns pocs dies. El tractament és simptomàtic, i actualment no hi ha vacunes per a aquesta malaltia. Les infeccions asimptomàtiques són freqüents i s'estima que tan sols 1 de cada 4 infectats per virus del Zika desenvolupa simptomatologia. No s'han descrit casos autòctons d'aquesta malaltia a Europa.

 

La infecció per virus del Zika s'ha relacionat recentment amb quadros neurològics i anomalies congènites. Brasil ha notificat un augment inusual de la incidència de microcefàlia en nadons de diversos estats del nord-est del país en què també s'ha detectat circulació de virus del Zika. La investigació està aportant proves cada més cop més nombroses de l'existència d'una relació entre el virus del Zika i la microcefàlia, tot i que encara no es disposa d'una confirmació definitiva. També s'estan investigant unes altres causes possibles.

 

Més informació:

Altres malalties

La malaltia coneguda com a Chikungunya es caracteritza per l'aparició sobtada de febra, generalment acompanyada de dolors articulars. Pot confondre's amb una grip. Ben sovint s'acompanya també de dolors musculars, mals de cap, nàusees, cansament i erupcions cutànies. La majoria dels pacients es recuperen completament en uns pocs dies. S'han descrit unes altres complicacions de la malaltia, però no són freqüents. El tractament és simptomàtic, i actualment no hi ha vacunes per a aquesta malaltia.

 

En 2007 es va notificar per primera vegada la transmissió de Chikungunya a Europa en un brot localitzat en el nord-est d'Itàlia. Des de llavors s'han registrat brots a França i Croàcia. No hi ha hagut casos autòctons de Chikungunya a Espanya. En 2014 es van notificar 266 casos importats de Chikungunya a Espanya. a la Comunitat Valenciana, en 2014 i 2015 s'han descrit entorn de 20 casos anuals de Chikungunya, tots ells importats.

 

Més informació:

El dengue és una infecció vírica transmesa per la picadura de les femelles infectades de mosquits del gènere Aedes. Es produeixen 390 milions d'infeccions per dengue cada any, dels quals 96 milions es manifesten clínicament, siga la que siga la gravetat de la malaltia (Bhatt S, et al. Nature, Apr 2013). És una malaltia semblant a la grip els símptomes de la qual són febra elevada (40°C) i dos dels símptomes següents: mal de cap molt intens, dolor darrere dels globus oculars, dolors musculars i articulars, nàusees, vòmits, engrandiment de ganglis limfàtics o borradura. Però el verdader perill del virus del Dengue és la varietat de dengue hemorràgic, malaltia greu. a la Comunitat s'han detectat només casos importats (11 en 2014 i 10 en 2015).

Enllaços d'interès